CHINTA TRADING CO.,LTD.

บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด

 

                บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด (เดิมคือ บริษัทโรงงานผลิตเวชภัณฑ์ ชินต้าเทรดดิ้ง (1971) จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2506 ดำเนินการและพัฒนาธุรกิจการผลิตยามากว่า 30 ปี ด้วยจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์และจริงใจ เพื่อสุข  ภาพและชีวิตที่ดี ยึดมั่นเรื่องคุณภาพและมาตรฐานตามหลัก GMP ที่ได้รับการรับรองโดยการทรวงสารธารณสุขผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันกว่า 200 ชนิดและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรแผนใหม่อีกว่า 30 ชนิดที่ผลิตจากบริษัทในเครือคือ บริษัท อร่ามเวชเภสัช จำกัด โดยใช้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจในวงการแพทย์ เภสัชกรและร้านค้าทั่วไป ด้วยความเชื่อมั่นและซื่อสัตย์ บริษัทฯ ได้เติบโตขึ้นโดยใน

 

                            คุณสมพงษ์   เหลืองอร่างเวช ผู้ก่อตั้งบริษัทฯปัจจุบันนี้ท่านยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการอยู่ท่านผู้นี้ได้เล็งเห็นถึง  ความสำคัญ ของอุตสาหกรรมการผลิตยาภายในประเทศและความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทางด้านเครื่องจักร รวมทั้งการปรับปรุงเทคนิคต่างๆ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งยังได้ส่งบุคลากรไปศึกษาและฝึกงานยังประเทศเยอรมันตะวันตกและประเทศอังกฤษ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทชินต้าจึงมั่นคงอยู่ในมาตรฐานและเป็นทียอมรับเชื่อถือทั้งในประเทศ และต่างประเทศ นอกจากสิ่งดังกล่าว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือบุคลากรของบริษัทฯ อันได้แก่ แพทย์, เภสัชกร, และเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ซึ่งต่างก็ได้ให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด อย่างไรก็ตามผู้ที่ทางบริษัท ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง คือท่านผู้มีอุปกรระคุณทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ตลอดมาจนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ....จวบจนทุกวันนี้...และตลอดไป